perspektiv på hiv Perspektiv på hiv

 HEM

 TIDIGARE NUMMER
 ORD & BEGREPP
 OM PPHIV
 E-POST
 

Star for Life

Peter Asplund

Peter Asplund arbetar som teknisk hiv/aidsrådgivare
för stiftelsen Star for Life.

 

Bakgrund: Star for Life
Arbetet med att bekämpa hiv och aids har sedan länge haft en hög prioritet inom det globala samfundet. Arbetet med att ta fram ett verksamt vaccin har dock ännu så länge inte rönt någon framgång. Det har lett till en ökad insikt om att vikten måste läggas på förebyggande och upplysande arbete. Star for Life påbörjade sitt arbete i KwaZulu-Natal provinsen i Sydafrika 2005 då den svenske affärsmannen Dan Olofsson med hustrun Christin startade en verksamhet i området. Eftersom verksamheten ligger i själva epicentrum för hiv och aids i Sydafrika föddes en insikt att försöka skapa ett program ute bland existerande skolor för att bedriva information bland högstadieungdomar. På initiativ från makarna Olofsson arbetade således ett team av mentala tränare och rektorer fram ett program för arbete bland ungdomar inom det existerande skolväsendet.

Programmet omfattar idag 60 skolor i provinsen, varav åtta skolor i Durban-området, samt 12 skolor i Windhoek, huvudstaden i Namibia. Idag når programmet över 72 000 studenter och 3 000 lärare och deras familjer i omgivande samhällen. Skolorna väljs ut i samarbete med utbildningsministeriet. De viktigaste kriterierna är en engagerad skolledning och att det finns ett geografiskt avstånd mellan skolorna.

Hiv och aidssituationen
Sydafrika är i aidsepidemins centrum med flest hivsmittade medborgare, 5,7 miljoner (2008), vilket motsvarar 16 procent av den vuxna befolkningen (15-49 år). Epidemin är som värst i KwaZulu-Natal provinsen, där 15,3 procent av befolkningen mellan 15-24 år bär på viruset. (King, R HIV and AIDS in South Africa 2010, http://www.avert.org/aidssouthafrica.htm. (2010-11-03). Namibia är också svårt drabbat och har en hiv prevalens på 17,8 procent hos den vuxna befolkningen (15-49 år). Den senaste undersökningen (2008) visar dock att hiv prevalensen är 27 procent i åldersgruppen 30-34 år (Ministry of Health and Social Services, Directorate of Special Programmes, Results of the 2008 HIV Sentinel Survey, 2008)

Flickor och kvinnor löper störst risk att smittas av hiv. Orsakerna till detta är flera, men hiv sprids på grund av prostitution, våldtäkter och en patriarkalisk syn där de förväntas underordna sig männen i alla situationer, och därmed inte ha kontroll över sin egen sexualitet, än mindre över männens. Könsroller är därmed en extremt viktig faktor i arbetet mot hivspridningen och mot aidsepidemins negativa påverkan på samhället. För att stoppa spridningen av hiv måste kvinnors ställning stärkas. Detta är särskilt viktigt bland unga.

Hur är verksamheten uppbyggd?
En svensk stiftelse, som genom att samla in pengar och bedriva informationsarbete skall stödja verksamheten i Sydafrika och Namibia registrerades formellt 2007. Stiftelsen leds av en styrelse som inte erhåller arvode. Stiftelsen är politiskt och religöst obunden och drivs utan vinstsyfte. Insamlingsstiftelsens verksamhet i Sverige syftar till att skapa medel till skolverksamheten i mottagarländerna genom att aktivera den privata sektorn, utveckla och följa upp befintliga program samt sprida information om Star for Life:s verksamhet. Verksamheten i Sydafrika och Namibia bedrivs som två ideella föreningar.

Star for Life:s Programmodell
Star for Life arbetar enligt en programmodell (figur 1) som bygger på lika delar forskning, erfarenhet och intuition (Johnson, Kropiwnicki, Chiwava, Bauman, Mashimbye&Finchham, 2010). Syftet med verksamheten är att förhindra fortsatt spridning av hiv bland eleverna, särskilt bland de unga kvinnorna. Tanken är att stärka elevernas självkänsla vilket ger mer positiva attityder till livet och utbildningen, en ökad förståelse för hiv och aids, förbättrade resultat i skolan samt motivera till sundare hälsobeteende och säkrare sexualbeteende. Star for Life hjälper eleverna att formulera visioner om ett bättre liv. Det ger dem sedan kunskap och styrka att fatta beslut som skyddar mot hiv och aids vilket hjälper dem att realisera sina drömmar om framtiden.

Pilarnas styrka visar programmodellens fokus samt på vilka områden vi kan förvänta oss starkare resultat.

 

Star for Life - verksamhet
Star for Lifes verksamhet i Sydafrika och Namibia är uppbyggd enligt följande program och projektstruktur:

2. Hälsa för livet (upplysning- och preventionsprogram om hiv och aids)
Programmet bygger på tanken att när ungdomar stärker sin självkänsla och därmed också sin framtidstro kommer de att göra bättre ifrån sig i framtiden. Programmet innehåller följande projekt.

2.1 Mobil hälsoklinik
Hivtestning är en känslig fråga som ofta är förknippad med skam och som kan bidra till ryktesspridning. För att underlätta anonym testning i en bekväm miljö erbjuder därför Star for Life ett test av hiv (One Step Anti HIV1/2 Test. SD BIO LINE HIV-1/2 3.0 eller G-Ocean) och andra sexuellt överförbara sjukdomar i samband med ett rådgivningssamtal i en mobil testanläggning. Om något av testen visar sig vara positivt hänvisas eleven till den lokala kliniken eller sjukhuset utöver psykosocialt stöd som ges av hälsocoachen och coachen i den specifika skolan. Staten står för kostnaden i samband med behandling.

2.2 Skolprojektet
Arbetet utförs med hjälp av en Star for Life coach vilken är utbildad psykolog som möjliggör att skolan själv kan driva programmet efter tre år. Två gånger per år i tre år håller Star for Life workshops, där vi undervisar elever och lärare i hiv- och aidskunskap samtidigt som vi inspirerar till att utveckla mål och framtidsvisioner. Syftet är att uppmuntra såväl lärare som elever att leva ett hälsosamt liv utan hiv/aids och att kunna uppfylla sina drömmar. Ett viktigt inslag är drömboken där eleverna får reflektera över sina drömmar inför framtiden som oftast handlar om att få ett bättre liv. Till projektet hör också musik som Star for Life använder som informativ budbärare för att uppnå en fördjupad medvetenhet hos eleverna.

Specialprogram
Star for Lifes vänskoleprojekt, som startades 2009, är ett skolutbyte mellan Sverige, Sydafrika och Namibia. Syftet med projektet är att ge eleverna en möjlighet att bygga upp en relation med jämnåriga skolkamrater från en annan kultur.

Effektiv preventionsmodell?
Frågan om effektiv prevention ställs på sin spets i valet mellan två modeller. Den första modellen, vilken har styrt preventionsarbetet så här långt, bygger på antagandet att om ungdomar får tillräcklig information om hiv kommer de att justera sitt beteende för att undvika viruset. Oerhörda summor pengar har satsats på kampanjer med dåliga eller tvetydiga resultat. Även den andra modellen kräver viss information, men framförallt en vision. Tanken är att om ungdomar ser en reell chans att förbättra sin livssituation genom utbildning och jobb kommer de att undvika beteenden som riskerar deras hälsa.

Tidigare preventionskampanjer som byggt på denna tanke har kritiserats hårt eftersom visionen aldrig varit mer än en illusion. Programmen har uppmanat ungdomar att drömma om att få del av det välstånd som är så ojämlikt fördelat i samhället omkring dem. Men eftersom de inte fått hjälp med att realisera drömmen har besvikelsen snabbt underminerat det egentliga preventionsbudskapet. Star for Lifes grundtes är ”när unga människor inspireras att tro på sina drömmar om ett bättre liv, får stöd att utveckla sin självkänsla och uppmuntras att förverkliga sina drömmar, kommer de att inspireras till att ta personligt ansvar för sin utbildning och sexualitet”.

Resultat fram till 2010
En utvärdering av Star for Lifes program i Sydafrika genomfördes under hösten 2009 av Health and Development Africa, ett sydafrikanskt företag som erbjuder teknisk assistans och projektledning inom området hälsa och utveckling. Ett urval av 2411 elever deltog in en enkätundersökning. Av dessa gick 2000 i Star for Life-programmet, och 411 var en kontrollgrupp från näraliggande skolor. Data analyserades med hjälp av olika statistiska metoder. Slutsatser om orsakssamband bygger på multivariat regressionsanalys (Johnson et al. 2010). Grundfrågan var om Star for Life programmets modell har avsedd effekt på eleverna. Utvärderingen utfördes i distrikten Umkhanyakude och Zululand i KwaZulu-Natal provinsen.

Resultaten visar att Star for Life programmet har en positiv inverkan på eleverna och det på flera olika sätt. Jämfört med eleverna i kontrollgruppen har eleverna i Star for life programmet starkare självkänsla, mer positiv attityd, bättre kunskaper om hiv och aids och säkrare sex. Resultatet visade också att Star for Life elever presterade bättre i skolan samt att det förekom färre graviditeter bland eleverna. Resultaten var i de flesta fall tydligast bland de flickor i Star for Life programmet som hade starkast självkänsla. Speciellt glädjande är resultaten med avseende på sexuell debut och graviditet.

Det visar sig att en betydligt högre andel av de kvinnliga eleverna i Star for Life- programmet ännu inte har haft sin sexuella debut (figur 2), i termer av samlag. Hela 20 procentenheter skiljer flickorna i kontrollgruppen från de flickor i Star for Life-programmet som har särskilt hög självkänsla. Bland de kvinnliga eleverna som haft samlag var det en klart lägre procentandel i Star for Life-skolorna som hade osäkert sex vid senaste samlaget, genom att inte använda kondom. Också i detta fall var skillnaden som tydligast mellan eleverna i kontrollskolorna och de kvinnliga elever i Star for Life programmet som har särskilt stark självkänsla (Johnson et al. 2010).

 

Tonårsgraviditeter är oftast en indikator på ett problemkomplex där flickan utnyttjas sexuellt och där hon löper stor risk att smittas av hiv – en situation som berövar henne chansen till ett bättre liv. Det är därför oerhört positivt att Star for Life kan visa på ett tydligt positivt resultat i relation till tonårsgraviditeter (figur3). Analysen visar att flickor i Star for Life skolorna som varit gravida är 15 procentenheter lägre än i kontrollskolorna (25 procent jämfört med 40 procent). Bland de flickor i Star for Life programmet som har särskilt högt självförtroende har än färre varit gravida (18 procent). Dessa resultat indikerar att Star for Life-programmet har lyckats skifta ett sexuellt beteende bland programmets flickor som till stora delar styrs av djupliggande sociala och ekonomiska faktorer.

 

Vägen framåt
Utvärderingen av Star for Life efter fem års verksamhet i Kwazulu-Natal bekräftar den känsla som alltid har präglat programmet och motiverat dess elever och lärare: en starkare självkänsla och en dröm om en bättre framtid inspirerar till klokare beslut i ungdomarnas verklighet idag. Alldeles särskilt har Star for Life gett unga kvinnorna bättre förutsättningar att minska risken att smittas av hiv. Därmed har de betydligt större chans att avsluta sin skolutbildning och ta ett ansvar för sina egna liv.

På basis av dessa goda resultat utvecklar Star for Life nu programverksamheten i Sydafrika och Namibia som bättre skall bidra till att realisera ungdomarnas drömmar. I samma entreprenörsanda som en gång skapade Star for life initieras nu samarbeten med lokala industrier, system för mikrolån, samt möjligheter för fortsatt utbildning. Därutöver görs nu en översyn om hur vi kan integrera idrott för att bidra till ett förbättrat beteendemönster. När programmet når full skala så hoppas vi ha skapat en ”best-practise” modell som kan appliceras också i andra delar av Syd- och Södra Afrika. Star for Life ger hopp om och möjligeter till en bättre framtid utan hiv.

Referenser
Rachael King HIV and AIDS in South Africa 2010
http://www.avert.org/aidssouthafrica.htm

Ministry of Health and Social Services, Directorate of Special Programmes, Results of the 2008 HIV Sentinel Survey, 2008

Johnson S, Kropiwnicki, Z, Chiwava F, Bauman J, Mashimbye L, Finchham D (2010). KwaZulu-Natal Province, South Africa: Evaluation of implementation: Final Report: Sollentuna: Stockens snabbtryck AB

 

 

© Perspektiv på hiv | Redaktör: Dr. Lars Moberg   . TOP